Genderbender

מגדר בנדר / אנימה ומנגה

דף לתיאור GenderBender: Anime & Manga. כיפוף מגדרי באנימה ומנגה. קייצ'י, המוביל הגברי של אה! לאלילה שלי, יש מקרה קצר של זה ...