Homestage

שלב הביתה / Super Smash Bros.

הבמה הביתית לאחים סופר סמאש .. סופר סמאש האחים 64: כולם ממפת הסגל המקורית הראשונית שמשמעותם נס וקפטן פלקון נמנעים ...